Kiwis & Arguta-Kiwis


Hier sehen Sie unser derzeitiges Kiwi Sortiment.

Alle Sorten finden sie auch in unserem Sortenkatalog: Sortenkatalog.


01 - Kiwis


27. April 2021
Hayward
27. April 2021
Solo
27. März 2024
Tomuri

02 - Arguta-Kiwis


27. April 2021
Ambrosia
24. Januar 2024
Arguta-Kiwi ‚Red Jumbo‘
27. April 2021
Issai
27. April 2021
Kens Red
27. April 2021
Maki
27. April 2021
Nostino
27. April 2021
Weiki